KENTSEL VE KIRSAL AILE EKONOMIK YAPI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

KENTSEL VE KIRSAL AILE EKONOMIK YAPI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

ETKİNLİK TARİHİ: 03 Şubat 2020

Kentsel ve Kırsal Aile Ekonomik Yapı Bakımından Karşılaştırılması

                                                                                             Yakup GÖKÇE

Kentsel ailelerde genellikle çekirdek aile tipi geçerlidir. Kentsel Aile tarımdan tamamen kopmuş, işçi, memur, esnaf aileleridir. Aynı zamanda modern yaşam tarzını hayat tarzına uyarlayan aile tipidir. Daha çok kırsal kesimde yaşayan geniş aile (Aslan, 2002) açısından önemli olan, tüm aile bireylerinin ekonomik yaşama katkıda bulunmalarıdır.

 

Kırsal Aile, çoğu kez bütün bireylerin birlikte çalışıp birlikte ürettikleri ekonomik bir birimdir. Bu tip ailede kadın, yakın akrabaları dışında genellikle kimse ile görüşmemekte, ekonomik etkiye çok büyük oranda katıldıkları halde, ekonomik bağımsızlıktan habersiz, çoğunlukla parasız çalışan emekçiler durumundadır.

Kırsal kesimde kadınların evde yaptıkları üretimle aile ekonomisine katkıda bulunması genelde göz ardı edilmektedir.

Kentsel Aile ise, Tarımdan tamamen kopmuş, işçi, memur, esnaf aileleridir. Kentlerde yaşayan ailelerde kadın eğitim olanaklarından yararlanmakta, sosyal çevresi genişlemekte ve üretken konuma geçmektedir. Kadınlar yasal haklarını daha iyi bilmektedir. Aile bireyleri arasında paylaşma ve iş bölümü yaygın olarak görülmekte, bu da aile bireylerini birbirlerine daha çok yaklaştırmaktadır.” (Milli Eğitim Bakanlığı, 2011)

 

Evliliğe başlama yaşının kentsel ve kırsal alanlarda ve tüm bölgelerde hızlı bir şekilde arttığı Türkiye’de sadece dini nikâhla evlenen kadınların oranı, rızası olmadan evlendirilen kadınların oranı ve yakın akraba evliliği yapan kadınların oranı da, yaşanan hızlı sosyodemografik ve ekonomik dönüşümün bir sonucu olarak hızla azalmaktadır. Çocuk sahibi olmanın ya da geniş aile içinde yaşamanın güvence olarak görüldüğü Türkiye gibi toplumlarda sosyal güvenlik kapsamının genişlemesinin aile yapısı üzerinde dönüştürücü etkisi vardır. (Koç, 2014)

Yararlanılan Kaynaklar

Prof. Dr. ASLAN, A. Kadir (2002), “Değişen Toplumda Aile ve Çocuk Eğitiminde Sorunlar”. Ege Üniversitesi, Ege Eğitim Dergisi İzmir: 2002/1 (25-33)

Prof. Dr. KOÇ, İsmet “Türkiye’de Aile Yapısının Değişimi: 1968-2011” Türkiye Aile Yapısı Araştırması Tespitler, Öneriler (24-53), T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Araştırma ve Sosyal Politika Serisi 07 Birinci Basım, 2014, İstanbul

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Tüketici Hizmetleri, Aile Yapısı, 2011 Ankara,ÜYE GİRİŞİ